Project Description

PETRONAS Arbor Hydraulic 68

ISO VG 68

Για μηχανήματα υψηλών απαιτήσεων, η καλύτερη τεχνολογία λιπαντικών για τις καθημερινές εργασίες σας

 

Για όλους αυτούς που εργάζονται σκληρά με γεωργικό και κατασκευαστικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα είναι  ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή τους. Η πρώτη τους προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουν ότι θα λειτουργούν αδιάκοπα και αποτελεσματικά. Τα μηχανήματα χρειάζονται την καλύτερη τεχνολογία λιπαντικών για να διαρκούν περισσότερο, ειδικά όταν λειτουργούν υπό αντίξοες συνθήκες.

Περιγραφή και εφαρμογές

Το PETRONAS Arbor Hydraulic 68  είναι ένα υψηλής ποιότητας υγρό με υψηλό δείκτη ιξώδους, ειδικά για υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης αγροτικών μηχανημάτων, θεριζοαλωνιστικών μηχανών και χωματουργικών μηχανημάτων.

Το PETRONAS Arbor Hydraulic 68 HV παρέχει υψηλή προστασία στα εξαρτήματα του υδραυλικού κυκλώματος από τη φθορά και τη διάβρωση. Η απογαλακτωματοποιητική και αντι-αφριστική του ιδιότητα παρέχει αδιάλειπτη λίπανση, αποτρέποντας τη σπηλαίωση και απάγοντας τη θερμότητα. Το ιξωδομετρικό προφίλ του διατηρείται σταθερό σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, διασφαλίζοντας ταχεία απόκριση του υδραυλικού συστήματος και υψηλή παροχή των αντλιών, τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες, με επακόλουθο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσίμου.

Το PETRONAS Arbor Hydraulic 68  περιέχει ειδικά πρόσθετα, που προσδίδουν στο λιπαντικό τα απαραίτητα αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να αντέχει στη θερμική καταπόνηση στην οποία υποβάλλεται.

Οφέλη

Το PETRONAS Arbor Hydraulic 68  παρέχει:

  • Αυξημένη αντοχή στη φθορά που παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων.
  • Καλή θερμική και οξειδωτική σταθερότητα υπό υψηλές θερμοκρασίες, που εξασφαλίζει την σταθερότητα του ιξώδους, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του λαδιού.
  • Υψηλό ιξώδες για κατάλληλη προστασία των εξαρτημάτων του εξοπλισμού σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.

 

Εγκρίσεις, προδιαγραφές και συστάσεις

Πληροί τις απαιτήσεις των:

  • DIN 51524 HLP
  • Denison HF-0/HF-1/HF-2
  • NH 668
  • MS-1216
  • SDFG OI-1468

Σημείωση: Να συμβουλεύεστε πάντοτε το εγχειρίδιο κατόχου έτσι ώστε να ελέγχετε τον συνιστώμενο βαθμό ιξώδους και τις προδιαγραφές για το όχημά σας

Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά
Παράμετροι Μέθοδος Μονάδα Τυπική τιμή
Όψη Λαμπερό&διαυγές
Πυκνότητα στους 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,880
Κινηματικό ιξώδες στους 40°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 68
Δείκτης ιξώδους ASTM D 2270 100
Σημείο ανάφλεξης COC ASTM D 92 °C 220
Σημείο ροής ASTM D 97 °C -39

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρέχονται μόνο για αναφορά. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Αν και η μελλοντική παραγωγή θα συμμορφώνεται με την προδιαγραφή PLI, μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις σε αυτά τα χαρακτηριστικά.

 

 

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Το προϊόν αυτό είναι απίθανο να δημιουργήσει οποιονδήποτε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια όταν χρησιμοποιηθεί στην συνιστώμενη εφαρμογή. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό μετά την επαφή με το δέρμα. Να μην διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόμων, στο έδαφος ή στο νερό.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος ή επικοινωνήστε μαζί μας:  www.pli-petronas.com

Σημαντική σημείωση

Η λέξη PETRONAS, το λογότυπο PETRONAS και τέτοιου είδους λοιπά σχετικά εμπορικά σήματα και/ή σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα που ανήκουν στην PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. («PLISB») ή στις θυγατρικές της ή στη σχετική Εταιρεία συμμετοχών βάσει αδείας, εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά. Τα έγγραφα PLI και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν θεωρούνται ακριβή την ημερομηνία εκτύπωσης. Η PLISB δεν προβαίνει σε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του ή για τις πληροφορίες του ή για οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Οι παρεχόμενες πληροφορίες των Εγγράφων PLI βασίζονται σε τυπικές δοκιμές υπό εργαστηριακές συνθήκες και παρέχονται μόνο ενδεικτικά. Συνιστάται στους χρήστες να διασφαλίσουν ότι αναφέρονται στην τελευταία έκδοση αυτών των Εγγράφων PLI. Αποτελεί ευθύνη των χρηστών να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα με ασφάλεια, να εκτιμήσουν την καταλληλότητα για την προβλεπόμενη εφαρμογή και να συμμορφωθούν με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που επιβάλλονται από τις αντίστοιχες τοπικές αρχές.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας, και θα πρέπει να τα συμβουλεύεστε μόνο για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος. Η PLISB ή οι θυγατρικές της και η σχετική Εταιρεία συμμετοχών δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή τραυματισμό ή άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, αποθετική ζημία ή για οποιαδήποτε ζημιά, είτε λόγω σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, σε σχέση με ή που οφείλεται στην εσφαλμένη χρήση των υλικών και/ή πληροφοριών, στην αδυναμία συμμόρφωσης με τις συστάσεις ή σε εγγενείς κινδύνους στα υλικά και/ή τις πληροφορίες. Όλα τα παρεχόμενα προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες διέπονται από τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε από τους τοπικούς αντιπροσώπους μας.

Κωδικός: 76787

Φωτογραφίες

Μοιραστείτε το!

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ